8 800 700 9220

Làm tròn đồng hồ. Chỉ có ở Nga

Thanh toán và quản lý tiền mặt bằng rúp

Việc quản lý tiền thuận tiện và nhanh chóng cho doanh nghiệp bắt đầu từ đâu?

Bắt đầu từ việc mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng “Solidarnost”!

Ưu điểm của việc thanh toán và quản lý tiền mặt tại Ngân hàng TMCP “Solidarnost”:

  • Nhân viên đến gặp khách hàng để làm các giấy tờ cần thiết;
  • Sử dụng lệnh thanh toán hàng ngày;
  • Chuyển các khoản thanh toán từ đối tác vào tài khoản trong vòng 30 phút từ lúc số tiền có mặt tại Ngân hàng;
  • Thời gian phục vụ tiện lợi.

Tuỳ thuộc vào đặc thù hoạt động của doanh nghiệp, Ngân hàng sẽ mở các loại tài khoản khác nhau: tài khoản ngân hàng bằng rúp và ngoại tệ cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh (IP), bao gồm các tài khoản ngân hàng đặc biệt, tài khoản công chứng viên và luật sư, tài khoản tích luỹ để nộp vốn sở hữu.

 

Tài liệu:

Danh sách các giấy tờ cần thiết để mở tài khoản cá nhân cho hộ kinh doanh là người cư trú tại LB Nga

Danh sách các giấy tờ cần thiết để mở tài khoản doanh nghiệp đang cư trú tại LB Nga

Danh sách các giấy tờ cần thiết để mở tài khoản đối với doanh nghiệp không cứ trú và không có chi nhanh hoặc văn phòng đại diện tại Liên bang Nga

Đơn khách hàng

Giấy uỷ quyền nhận báo cáo tài khoản

Nhận xét uy tín kinh doanh (từ đối tác)

Nhận xét uy tín kinh doanh (từ ngân hàng)

Thư về việc không thể cung cấp nhận xét uy tín kinh doanh

Đơn yêu cầu cung cấp nhận xét