8 800 700 9220

Làm tròn đồng hồ. Chỉ có ở Nga

Thông tin về yêu cầu FATCA

  • Đơn phân loại khách hàng cá nhân to FATCA
  • Hướng dẫn điền Đơn phân loại khách hàng cá nhân to FATCA
  • Tiêu chuẩn xét khách hàng vào người trả thuế nước ngoài tại Ngân hàng TMCP “Solidarnost”
  • Phương phát nhận các thông tin cần thiết từ khách hàng cá nhân và hộ kinh doanh nước ngoài tại Ngân hàng TMCP “Solidarnost”