8 800 700 9220

Làm tròn đồng hồ. Chỉ có ở Nga

Thẻ thanh toán

UnionPay Gold «Đoàn kết»

https://solid.ru/local/images/card_d_8_1.png

 

UnionPay Diamond

https://solid.ru/local/images/card_d_2.png

 

UnionPay Gold

https://solid.ru/local/images/card_d_3.png

 

Cobadge UnionPay/MIR

https://solid.ru/local/images/card_d_7.png

 

VISA Platinum

https://solid.ru/local/images/card_c_1.png

 

VISA Infinite

https://solid.ru/local/images/card_c_2.png

 

 

VISA Infinite Status

https://solid.ru/local/images/card_c_2.png

 

 

MIR Privilege

https://solid.ru/local/images/card_d_6.png