8 800 700 9220

Làm tròn đồng hồ. Chỉ có ở Nga

Thẻ tín dụng

UnionPay Diamond

https://solid.ru/local/images/card_d_2.png

 

UnionPay Gold

https://solid.ru/local/images/card_d_3.png

 

VISA Platinum

https://solid.ru/local/images/card_c_1.png

 

VISA Infinite

https://solid.ru/local/images/card_c_2.png