8 800 700 9220

Làm tròn đồng hồ. Chỉ có ở Nga

Thông tin về điều kiện cung cấp, sử dụng và hoàn trả tín dụng cá nhân

(cung cấp thông tin cho khách hàng theo quy định của Luật Liên bang số 353-FZ từ ngày 21 tháng 12 năm 2013 “Tín dụng (vay) cá nhân”

STT

Thông tin cho Người đi vay

Tài liệu của Ngân hàng chưa thông tin

1

Tên tổ chức cho vay, địa chỉ thường trú của cơ quan điều hành, số điện thoại liên lạc với tổ chức cho vay, trang web chính thức trên mạng Internet, số giấy phép hoạt động ngân hàng (đối với tổ chức tín dụng)

Thông tin được bày tại các văn phòng phục vụ khách hàng và trên trang web chính thức trên mạng Internet

2

Yêu cầu đối với người đi vay được quy định bởi tổ chức cho vay và người đi va bắt buộc phải thực hiện để được nhận tín dụng (vay) cá nhân

Được ghi trong các Chương trình tín dụng tiêu chuyển và bày tại các văn phòng phục vụ khách hàng và trên trang web chính thức trên mạng Internet

3

Hạn xem xét đơn xin vay tín dụng cá nhân của người đi vay và quyết định, cũng như các giấy tờ cần thiết để xem xét đơn, bao gồm đánh giá khả năng tín dụng của người đi vay

4

Loại tín dụng cá nhân

5

Số tiền tín dụng (vay) cá nhân và kỳ hạn trả nợ

6

Loại tiền cung cấp tín dụng (vay) cá nhân

7

Phương thức cung cấp tín dụng (vay) cá nhân, bao gồm việc người đi vay sử dụng tiền điện tử

8

Lãi suất %/năm, khi sử dụng lãi suất không cố định – quy định lãi suất theo quy định của Luật Liên bang

9

Loại và số tiền các khoản thanh toán khác của người đi vay theo hợp đồng tín dụng (vay) cá nhân

10

Phạm vi lãi suất hiệu quả

Được đăng tải trên trang web của Ngân hàng trong mục “Lãi suất hiệu quả”

11

Chu kỳ thanh toán khi trả nợ tín dụng (vay) cá nhân, trả lãi suất và các khoản thanh toán khác

Được ghi trong các Chương trình tín dụng tiêu chuyển và bày tại các văn phòng phục vụ khách hàng và trên trang web chính thức trên mạng Internet

12

Phương thức trả nợ tín dụng (vay) cá nhân, trả lãi suất, bao gồm thực hiện trách nhiệm theo hợp đồng tín dụng (vay) cá nhân

Người đi vay có quyền trả nợ theo hợp đồng tại nơi đang cư trú bằng một trong những cách sau:

  1. Tại các văn phòng của tổ chức cho vay bằng cách nộp tiền mặt vào quầy thu ngân;
  2. Chuyển khoản từ tài khoản ngân hàng (tài khoản tiền gửi) của người đi vay mở tại tổ chức cho vay (nếu có) vào tài khoản ngân hàng của người đi vay được ghi trong đơn để chuyển tiền theo hợp đồng;
  3. Tại các văn phòng của các tổ chức tín dụng khác bằng cách chuyển tiền không cần mở tài khoản hoặc chuyển khoản từ tài khoản ngân hàng;
  4. Chuyển tiền/nạp tiền bằng tiền điện tử;
  5. Các phương thức khác cho phép chuyển tiền.
    Người đi vay có quyền chuyển tiền không mất phí để trả nợ theo hợp đồng bằng các cách sau:
  • Nạp tiền mặt qua quầy thu ngân của Ngân hàng;
  • Chuyển khoản không dùng tiền mặt từ bất kỳ tài khoản nào của người đi vay tại Ngân hàng.

13

Thời gian người đi vay có quyền từ chối nhận tín dụng (vay) cá nhân

Được ghi trong Các điều kiện chung để cung cấp tín dụng cá nhân cho mục đích khẩn cấp và bày tại các văn phòng phục vụ khách hàng và trên trang web chính thức trên mạng Internet.

14

Phương thức đảm bảo thực hiện trách nhiệm theo hợp đồng tín dụng (vay) cá nhân

15

Trách nhiệm người đi vay khi không thực hiện hợp đồng tín dụng (vay) cá nhân, mức tiền bồi thường (phạt), cách thức tính tiền bồi thường, cũng như thông tin về các trường hợp bị trừng phạt

Được ghi trong các Chương trình tín dụng tiêu chuyển và bày tại các văn phòng phục vụ khách hàng và trên trang web chính thức trên mạng Internet.

Đối với các khoản tín dụng không thế chấp bất động sản:

Trong trường hợp quá hạn thanh toán nợ và/hoặc lãi suất, người đi vay phải trả cho tổ chức tín dụng mức tiền phạt là 0,1% (không phẩy một phần trăm) từ số tiền quá hạn cho mỗi ngày tính từ ngày bắt đầu quá hạn đến hết ngày thanh toán đầy đủ. Ngoài ra, không có lãi suất tín dụng.

Đối với các khoản tín dụng có thế chấp bất động sản:

tiền phạt là 0,06% (không phẩy không sáu phần trăm) từ số tiền quá hạn cho mỗi ngày tính từ ngày bắt đầu quá hạn đến hết ngày thanh toán đầy đủ. Ngoài ra, không có lãi suất tín dụng.

16

Thông tin về các hợp đồng khác mà người đi vay phải ký và/hoặc các dịch vụ khác người đi vay phải sử dụng cùng hợp đồng tín dụng (vay) cá nhân, cũng như thông tin về khả năng người đi vay đồng ý và/hoặc từ chối các hợp đồng và dịch vụ kể trên

Trong trường hợp hợp đồng tín dụng cá nhân có bảo hiểm:

Vào ngày ký hợp đồng, người đi vay phải đảm bảo ký hợp đồng bảo hiểm theo quy định của hợp đồng và số tiền nợ của hợp đồng.

17

Thông tin về khả năng tăng số tiền chi tiêu của người đi vay so với số tiền dự kiến, bao gồm khi áp dụng lãi suất không cố định, cũng như thông tin về việc thay đổi tỷ giá ngoại tệ trong quá khứ không ảnh hưởng đến tỷ giá ngoại tệ trong tương lai (đối với tín dụng (vay) cá nhân bằng ngoại tệ)

Ngân hàng không cung cấp tín dụng cá nhân bằng ngoại tệ

18

Thông tin về quyết định tỷ giá ngoại tệ trong trường hợp nếu loại tiền tổ chức cho vay chuyển cho bên thứ ba khác với loại tiền tín dụng (vay) cá nhân

Đối với tín dụng cá nhân được cung cấp theo thẻ tín dụng, Ngân hàng thực hiện quy đổi ngoại tệ theo biểu giá của Ngân hàng, quy định và tỷ giá của hệ thống thanh toán VISA được đăng tải trên trang web chính thức trên mạng Internet http://www.visa.com

Điều kiện không được áp dụng với các loại tín dụng cá nhân khác.

19

Thông tin về việc cấm nhượng bộ từ phí tổ chức cho vay với bên thứ bai theo hợp đồng tín dụng (vay) cá nhân

Tổ chức cho vay có quyền nhượng bộ bên thứ ba theo hợp đồng không cần sự đồng ý của người đi vay nhưng cần thông báo bằng văn bản cho người đi vay.

20

Quy định người đi vay cung cấp thông tin sử dụng tín dụng (vay) cá nhân (khi thêm mục điều kiện sử dụng tín dụng (vay) cá nhân của người đi vay vào hợp đồng tín dụng (vay) cá nhân)

Ngân hàng không cung cấp tín dụng cá nhân mục đích

21

Giải quyết tranh chấp tổ chức cho vay kiện người đi vay

Tất cả các tranh chấp xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng sẽ được hai bên giải quyết bằng cách đàm phán. Khi không đạt được kết quả hai bên mong muốn, tranh chấp sẽ được chuyển lên toà án theo quy định pháp luật hiện hành của Liên bang Nga.

22

Biểu mẫu quy định các điều kiện chung của hợp đông tín dụng (vay) cá nhân

Điều kiện cung cấp tín dụng cá nhân với nhu cầu khẩn cấp được bày tại các văn phòng phục vụ khách hàng và trên trang web chính thức trên mạng Internet.