8 800 700 9220

Làm tròn đồng hồ. Chỉ có ở Nga

Tín dụng cá nhân

Ngân hàng “Solidarnost” giúp Quý khách biến các ước mơ và kế hoạch thành hiện thực – ngân hàng cung cấp tiền cho mọi mục đích. Hiện nay, ngân hàng có một số chương trình tín dụng dựa trên điều kiện và nhu cầu của các Khách hàng.

Tên gọi

Tin cậy

Cá nhân

Cá nhân đạc biệt

Lãi suất

(%/năm)

12%*

21%

20%

từ 15 % **

Số tiền

tín dụng

(rúp)

30 000 rúp – 300 000 rúp

30 000 rúp – 99 000 rúp

100 000 rúp – 500 000 rúp

từ 500 000 rúp

Thế chấp

không cần thế chấp

không cần thế chấp

khi số tiền tín dụng từ 100 000 rúp – 299 000 rúp – bảo lãnh từ cá nhân

thế chấp động sản/bất động sản

khi số tiền tín dụng từ 300 000 rúp – 500 000 rúp – thế chấp động sản/bất động sản

Kỳ hạn

tín dụng

Từ 1 năm đến 3 năm

Từ 1 năm đến 5 năm

Đến 7 năm

Bảo hiểm

Tham gia vào chương trình bảo hiểm cá nhân

 

 

Điều kiện

đặc biệt

 

 

Bảo hiểm tài sản thế chấp ***

* Trong trường hợp người vay không thực hiện được trách nhiệm bảo hiểm, lãi suất sẽ là 21%/năm từ tháng đầu tiên sau tháng huỷ bỏ hợp đồng bảo hiểm

** Trong trường hợp không có bảo hiểm động sản, lãi suất là 20%/năm

*** Trong trường hợp người vay không thực hiện được trách nhiệm bảo hiểm bất động sản trong suốt kỳ hạn của hợp đồng tín dụng, lãi suất là 20%/năm từ tháng đầu tiên sau tháng huỷ bỏ hợp đồng bảo hiểm.

 

 

Tên gọi

Tin tưởng

(dành cho khách hàng có lịch sử tín dụng tốt*** và người đã về hưu)

Doanh nghiệp

(dành cho chủ thẻ lương)

Lãi suất

(%/năm)

20%

19%

18%

17%

Số tiền

tín dụng

(rúp)

30 000 rúp – 99 000 rúp

100 000 rúp – 500 000 rúp

30 000 rúp – 149 000 rúp

150 000 rúp – 500 000 rúp

Thế chấp

không cần thế chấp

khi số tiền tín dụng từ 100 000 rúp – 299 000 rúp – bảo lãnh từ cá nhân

không cần thế chấp

khi số tiền tín dụng từ 150 000 rúp – 299 000 rúp – bảo lãnh từ cá nhân

khi số tiền tín dụng từ 300 000 rúp – 500 000 rúp – thế chấp động sản/bất động sản

khi số tiền tín dụng từ 300 000 rúp – 500 000 rúp – thế chấp động sản/bất động sản

Kỳ hạn

tín dụng

Từ 1 năm đến 5 năm

Từ 1 năm đến 5 năm

Từ 1 năm đến 5 năm

*** Người vay có lịch sử tín dụng tốt là đối tượng đáp ứng các yêu cầu sau:

  • Đang vay tín dụng tại Ngân hàng TMCP “Solidarnost” hoặc các ngân hàng khác: thanh toán nợ chính và lãi suất đống hạn và đầy đủ trong vòng 180 ngày gần đây, và/hoặc có tín dụng chưa trả trong vòng 3 năm gần đây nhưng không có khoản thanh toán quá hạn 30 ngày;
  • Thực hiện hoàn toàn trách nhiệm người đi vay theo hợp đồng bảo lãnh/hợp đồng thế chấp tại Ngân hàng TMCP “Solidarnost” hoặc các ngân hàng khác.

Yêu cầu đối với người đi vay:

  • Quốc tịch Liên bang Nga;
  • Hộ khẩu thường trú tại khu tại khu vực Ngân hàng có văn phòng;
  • Tổng cộng kinh nghiệm làm việc không dưới 12 tháng, bao gồm kinh nghiệm làm việc tại nơi làm việc cuối cùng không dưới 3 tháng;
  • Người đi vay khi nộp đơn xin vay không dưới 21 tuổi và không hơn 70 tuổi khi trả nợ (theo chương trình “Tín dụng tín nhiệm” và “Tín dụng doanh nghiệp” – không quá 65 tuổi).

Điều kiện:

Biểu mẫu tài liệu: