8 800 700 9220

Làm tròn đồng hồ. Chỉ có ở Nga

Chuyển tiền ngoại tệ thông qua hệ thống SWIFT