8 800 700 9220

Làm tròn đồng hồ. Chỉ có ở Nga

Gói “Premium”

Lãi suất
 

Kỳ hạn

367 ngày

Loại tiền

Số tiền gửi tối thiểu

Lãi suất (%/năm) khi chuyển % vào tài khoản

Rúp

1 300 000

6,25

5 000 000

6,50

10 000 000

6,75

Số tiền gửi tối thiểu

Lãi suất (%/năm) khi chuyển % vào tiền gửi

1 300 000

5,75

5 000 000

6,00

10 000 000

6,25

Đô la Mỹ

20 000

1,50

100 000

2,00

Euro

20 000

0,50

100 000

0,75


Các điều kiện chính
 

Loại tiền

Rúp / Đô la Mỹ / Euro

Số tiền gửi tối thiểu

1 300 000 rúp/20 000 đô la Mỹ/20 000 Euro

Nạp thêm tiền

khả dụng, số tiền nạp tối thiểu 10 000 rúp/150 đô la Mỹ/150 Euro

Giao dịch chi tiêu

khả dụng đến mức tiền gửi tối thiểu, nhưng không quá 20% số tiền dư mùng 1 của tháng đó

Thanh toán lãi suất

Lãi suất cuối kỳ hạn được thanh toán 30 ngày/lần tính từ ngày gửi và đến cuối kỳ hạn bằng một trong các cách sau đây (Người gửi lựa chọn):

  • chuyển % vào tiền gửi (Quay vòng gốc). Số tiền % (đã quay vòng gốc) chuyển vào tiền gửi sẽ làm tăng số tiền dư cho kỳ hạn thanh toán tiếp theo, nếu không có quy định khác theo Hợp đồng.
  • chuyển % vào tài khoản thẻ/tài khoản vãng lai bằng loại tiền của gói tiền gửi.

Quay vòng gốc

khả dụng

Chấm dứt sớm

Khi chấm dứt sớm:

  • trong kỳ hạn từ 1 đến 180 ngày, tất cả các khoản lãi suất trước đó sẽ được tính lại theo lãi suất “Không kỳ hạn”

trong kỳ hạn từ 181 đến 367 ngày, tất cả các khoản lãi suất trước đó sẽ được tính lại theo lãi suất 4% đối với tiền gửi bằng rúp; 0.5% đối với tiền gửi bằng đô la Mỹ; 0.25% đối với tiền gửi bằng Euro.

Gia hạn

không khả dụng

 

Điều kiện gói tiền gửi “Premium”

Các tiết kiệm khác

Tiết kiệm hưu trí

Chi tiết >

Solidarnost

Chi tiết >
ф