8 800 700 9220

Làm tròn đồng hồ. Chỉ có ở Nga

Lãi suất hiệu quả

Phạm vi lãi suất hiệu quả theo chương trình tín dụng của Ngân hàng TMCP “Solidarnost”

Điều kiện chương trình tín dụng

Lãi suất hiệu quả tối thiểu

Lãi suất hiệu quả tối đa

Tín dụng Cá nhân không thế chấp

25,980

25,991

Tín dụng Cá nhân có thế chấp

22.490

22.500

Tín dụng Tin tưởng không thế chấp

24,983

24,993

Tín dụng Tin tưởng có thế chấp

21,985

21,995

Tín dụng Doanh nghiệp không thế chấp

20.980

20.991

Tín dụng Doanh nghiệp có thế chấp

19.980

19.991

Tín dụng Tin cậy (đến 99 000 rúp)

24.510

26.337

Tín dụng Tin cậy (100 000 rúp – 300 000 rúp)

23.490

25.310

Thông tin có hiệu lực từ 01.10.2017.